on May 13, 2019 75 views
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Гимны
Азәрбајҹанҹа Сөзләри (кирил)
Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Одлар јурду, бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмаздыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Azərbaycanca Sözləri (Latin)
Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Odlar yurdu, bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Türkçe Sözleri
Azerbaycan! Çiçeklenen cumhuriyet, şanlı diyar!
Kadir Sovyet ellerinde hem özgürsün hem bahtiyar.
Ekimden kuvvet alıp sen kavuştun saadete.
Alkış olsun bu hünere, alkış olsun bu kudrete!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rehberimiz.
Komünizmin güneşiyle parlar seherimiz.
Biz gidiyoruz geleceğe galiplerin safında.
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!
Ateşler yurdu, bu ak günler el gücünün nasibidir.
Kahramanlık, birde hüner özgür insan emelidir.
Kuşaklardan-kuşaklara yadigardır diyanetin.
Komünizme biz gidiyoruz, takım sağlam, adım metin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rehberimiz.
Komünizmin güneşiyle parlar seherimiz.
Biz gidiyoruz geleceğe galiplerin safında.
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!
Reşadetli Rus halkıdır dostluk, birlik bayraktarı.
Kutsaldır, yok edilemez dost ellerin bu bağları.
Kardeş halklar birliğinden aldık gücü, kudreti biz.
Koy var olsun bu ittifak – şanlı Sovyet Vatanımız!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rehberimiz.
Komünizmin güneşiyle parlar seherimiz.
Biz gidiyoruz geleceğe galiplerin safında.
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!